Polityka prywatności na podstawie przepisów

ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest GreenAlleys Sławomir Dąbrowski z siedzibą w Warszawie przy ul. Skoroszewskiej 1B / 87a (dalej „My”, „GreenAlleys”, „greenalleys.pl” albo „firma”) operator sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.greenalleys.pl (dalej „GreenAlleys”).

 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do nas na adres e-mail: info@greenalleys.pl .

adres pocztowy: GreenAlleys, ul. Skoroszewska 1B / 87A 02-495 Warszawa.

 

Skąd mamy Twoje dane i na jakiej podstawie są one przetwarzane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta w sklepie internetowym, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie na stronie www.greenalleys.pl.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez greenalleys.pl?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, wyłącznie w celu wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze strony sklepu greenalleys.pl, w tym dokonywania transakcji, płatności, od sprzedaży lub dokonania zwrotów towarów sprzedanych za pośrednictwem strony www.greenalleys.pl;

zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;

realizacji umów w ramach umowy sprzedaży w sklepie greenalleys.pl;

obsługi reklamacji w sklepie www.greenalleys.pl w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;

obsługi zgłoszeń, pytań, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);

kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, które wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych wykorzystujemy je również w tym celu.

 

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu GreenAlleys, którym jest:

monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert oraz zarządzanie Twoją aktywnością na www.greenalleys.pl;

dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami;

kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;

zapewnienie obsługi usług płatniczych;

zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;

monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników np. wyszukiwania słów kluczowych, przeprowadzenia analiz greenalleys.pl pod kątem funkcjonalności sklepu, poprawy jego działania lub działania dostępnych na stronie sklepu usług, oraz oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;

obsługa Twoich próśb, pytań przekazywanych przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;

organizacja, akcji promocyjnych, konkursów w których możesz wziąć udział;

windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

prowadzenie analiz statystycznych;

przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie pisząc na adres e-mail: info@greenalleys.pl . Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

adres e-mail, numer telefonu, hasło (w przypadku konta zwykłego) lub

adres email, login, hasło, telefon oraz informacji o firmie i jej adresie (w przypadku konta dla firm).

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z naszego sklepu greenalleys.pl .

 

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

 

Jakie masz uprawnienia wobec GreenAlleys w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez naszą firmę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 

przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,

Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Udostępniamy Twoje Dane Osobowe: partnerom handlowym, podmiotom świadczącym usługi IT, pocztowe, kurierskie, kadrowo-płacowe, marketingowe, prawne, archiwizacyjne, księgowe. Dane Osobowe mogą być udostępniane również pracownikom GreenAlleys.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

statystycznych i archiwizacyjnych,

maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

 

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Unii Europejskiej?

Przez przekazanie Danych Osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy należy rozumieć przepływ danych poza obszar państw członkowskich Unii Europejskiej oraz tych państw członkowskich EOG, które nie są członkami UE (Norwegia, Islandia i Lichtenstein). W celu realizacji kampanii e-mailingowych, GreenAlleys może przekazywać Państwa dane poza EOG tj. do Stanów Zjednoczonych Ameryki z tym zastrzeżeniem, że dane przekazywane są wyłącznie tym podmiotom z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które znajdują się na liście Privacy Shield. Komisja Europejska decyzją wykonawczą nr 2016/1250 z dn. 12.07.2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności (Privacy Shield list) UE-USA uznała, że powyżej wskazany kraj, o ile firma, która ma w nim siedzibę, zostanie wpisana na listę, o której mowa powyżej, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.

 

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez greenalleys.pl polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.